Still Smiling: Blixa Bargeld & Teho Teardo touring - DAMN° Magazine

Still Smiling: Blixa Bargeld & Teho Teardo touring

tonight 22:00 in Teatro Maria Matos, Lisbon, Portugal.